De meeste salarissen van de bijna 2500 topfunctionarissen bij woningcorporaties voldeden in 2016 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat blijkt uit een analyse door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van informatie die corporaties aanleverden. De analyse betreft zowel leidinggevende topfunctionarissen (bestuurders) als toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Commissarissen).

Bij vrijwel alle 217 topfunctionarissen met een overschrijding van de WNT-norm was sprake van overgangsrecht. Voor zeven van hen gold dat niet. Bij hen was er geen legitieme reden voor de overschrijding. De betreffende corporaties hebben aangegeven dat het te veel uitgekeerde ondertussen is teruggevorderd en deels ook al is terugbetaald.

Ontslaguitkeringen

De Aw onderzocht ook de ontslaguitkeringen van topfunctionarissen. Van de 27 ontslaguitkeringen die in 2016 werden betaald, waren er drie hoger dan de norm van maximaal € 75.000 (op fulltime basis). Deze drie overschrijdingen houden verband met overgangsrecht en afspraken die ouder zijn dan de WNT.

Niet-topfunctionarissen

Onder de niet-topfunctionarissen had niemand een bezoldiging boven de algemene WNT-norm van € 179.000 per jaar. Wel ontvingen 14 niet-topfunctionarissen een hogere ontslagvergoeding dan de algemene WNT-norm van maximaal € 179.000. Deze hogere ontslagvergoedingen kwamen meestal voort uit een sociaal plan.

Rol AW

De Aw vervult met betrekking tot de WNT meerdere rollen. Ze verricht onder meer bovenstaande analyse op basis van informatie die corporaties zelf aanleveren. Daarnaast is de Aw ook toezichthouder op de WNT bij corporaties. Indien uit controlewerkzaamheden van accountants blijkt dat er zaken niet kloppen, doet de Aw nader onderzoek. Zo nodig treft zij sancties.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport Klik hier voor het bericht op de site van de Inspectie