PE-reglement Bestuurders Woningcorporaties

Corporatiebestuurders blijven zich, conform de Governancecode Woningcorporaties, ontwikkelen en houden hun kennis en vaardigheden actueel via Permanente Educatie (PE).

Op het Aedes verenigingscongres van 24 november 2022 is besloten om de PE-systematiek te vereenvoudigen. Per 1 januari 2023 is de portal permanente educatie dan ook gestopt. Hieronder leest u meer over de vereenvoudigde afspraken over PE.

De PE-systematiek per 1 januari 2023

  • Het bijhouden van het aantal behaalde PE-punten en het monitoren ervan ligt voortaan bij de corporatie zelf.
  • Er is geen centrale portal meer waar de bestuurders hun PE-punten kunnen bijhouden.
  • De sanctionering vanuit Aedes vervalt.
  • Het huidige PE Reglement vervangen we door Kaders Permanente Educatie.
  • De Govenancecode Woningcorporaties is aangepast op deze veranderingen (artikel 3.11).

Wat blijft in de PE-systematiek per 1 januari 2023?

De bestuurder maakt met de raad van commissarissen (RvC) afspraken over zijn of haar Permanente Educatie. Elke bestuurder haalt verplicht jaarlijks 36 PE-punten bij geaccrediteerde opleiders. Die PE-periode start in het jaar van de benoeming van de bestuurder of de ingangsdatum van het Aedes-lidmaatschap.

Er geldt een uitzondering voor bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden en meer dan 3 bestuursleden, die een bezoldiging van maximaal 10.000 euro ontvangen. Zij moeten gezamenlijk binnen 3 jaar 108 punten halen.

Het blijft mogelijk om meerjarige leergangen te volgen zolang er in 3 jaar minimaal 108 PE-punten zijn behaald. Jaarlijks kunnen 8 PE-punten worden toegekend voor activiteiten van opleiders die niet geaccrediteerd zijn. In het jaarverslag vermeldt de corporatie de inspanningen op het gebied van Permanente Educatie. Als de afspraken afwijken van de Kaders Permanente Educatie en de RvC hiermee akkoord gaat, dan moet dit ook in het jaarverslag worden vermeld.

PE-punten: Samenwerking NVBW met Atrivé

Het bestuur van de NVBW heeft besloten een bijdrage te willen leveren aan het ontwikkelen van de deskundigheid van haar leden. Ze heeft daartoe samenwerking gezocht met adviesbureau Atrivé. Deze organisatie is geaccrediteerd door het NRTO.

Door deze samenwerking kunnen voor alle NVBW masterclasses PE-punten worden toegekend. Voor elk contactuur wordt 1 PE-punt toegekend. Voor elke bijeenkomst wordt een flyer gemaakt met de leerdoelen en het aantal te behalen PE-punten.

Meer informatie