Over de NVBW

Voor wie is de NVBW?
De NVBW is de beroepsvereniging voor directeur-bestuurders van woningcorporaties. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en op dit moment telt de vereniging circa 240 leden.

Wat is de NVBW?
De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

NVBW bijeenkomst september 2017

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW bevordert de professionalisering van de bestuurder, behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer, creëert een (informeel) netwerk voor bestuurders en informeert haar leden via de website, nieuwsbrieven of informatiebulletins.

Van directeurencontact naar vereniging
In 1999 sloten verscheidene directeurenkringen zich aan bij een gezamenlijk directeurencontact. Na een aantal jaren ontstond de noodzaak om deze informele bijeenkomsten om te vormen tot een vereniging, waarin adequate besluiten konden worden genomen. Eind 2010 resulteerde dit in de oprichting van de NVBW.

Convenant Aedes en NVBW
In  2011 hebben Aedes en NVBW een convenant afgesloten dat driejaarlijks wordt verlengd. In dit convenant is onder meer afgesproken dat:

  • Aedes de NVBW om niet faciliteert middels de beschikkingstelling van een coördinator, de daarbij behorende secretariële ondersteuning en de verzorging van de uitvoerende activiteiten met betrekking tot de boekhouding.
  • Dat Aedes en NVBW elkaars rol in de belangenbehartiging respecteren
  • Dat beide partijen bijeenkomsten organiseren die onderlinge band tussen de leden versterken