Op gezamenlijk initiatief van het Aedesbestuur en een onderzoeksteam van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bestaande uit prof. dr. Janka Stoker, prof. dr. Harry
Garretsen en dr. Jacob Veenstra, wordt een onderzoek uitgevoerd naar management en
leiderschap bij woningcorporaties.

Enquête naar managementkwaliteit en leiderschapsstijlen
Het onderzoek beoogt via een enquête onder woningcorporaties informatie te
verzamelen over managementkwaliteit en leiderschapsstijlen. Dit onderzoek zal antwoord
geven op vragen als: hoe belangrijk is, rekening houdend met allerlei corporatie- en
omgevingskenmerken, de effectiviteit van management en leiderschap voor het ‘presteren’
van een corporatie? En welk leiderschapsgedrag is dan effectief, gegeven de opgaven van de
corporaties.

Gegevens niet te herleiden tot individuele corporaties of bestuurders
Elke corporatie wordt gevraagd om een internet-enquête door een beperkt
aantal medewerkers van de corporatie (inclusief de directeur/bestuursvoorzitter) te laten
invullen. Over de onderzoeksresultaten zal alleen in geaggregeerde vorm worden
gerapporteerd en zijn niet te herleiden zijn tot individuele corporaties of individuele
bestuurders.

Presentatie van bevindingen begin 2018
De onderzoeksresultaten zijn niet alleen voor de sector in zijn geheel relevant,
maar bieden ook de mogelijkheid om, indien corporaties dit willen, de eigen corporatie te
benchmarken ten opzichte van de sector. Zo kan men zelf zien in hoeverre de corporatie
afwijkt van bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde. Na afronding van het onderzoek zal begin
2018 een bijeenkomst plaatsvinden waar de bevindingen gepresenteerd zullen worden.

Begin juni is de vragenlijst verstuurd aan de corporaties die hebben aangegeven
te willen participeren. Hoe meer deelnemers hoe beter!

Mocht u ook mee willen doen, dan kunt u een mail sturen naar Jacob Veenstra. Ook voor nadere vragen kunt u bij hem terecht.